Lịch công tác tuần 10

Thứ Ngày Buổi Nội dung Người trực
T2 4/11 Sáng - Chào cờ, Phát động nuối heo đất giúp bạn vui xuân
- Từ 04/11 - 09/11: Ôn tập, KTĐK GK 1 (môn Toán + TV khối 4,5)
- 8h10: KTĐK GK 1 TV đọc Khối 4,5
 
Chiều - Thầy Chung nộp danh sách cấp thẻ thư viện đề đ/c truchtt@danang.gov.vn
- GV chuẩn bị bài dạy, tổ con hỗ trợ
 
Tối    
T3 5/11 Sáng - Chào cờ, Phát động nuối heo đất giúp bạn vui xuân
- Từ 04/11 - 09/11: Ôn tập, KTĐK GK 1 (môn Toán + TV khối 4,5)
- 8h10: KTĐK GK 1 TV đọc Khối 4,5
 
Chiều - Thầy Chung nộp danh sách cấp thẻ thư viện đề đ/c truchtt@danang.gov.vn
- GV chuẩn bị bài dạy, tổ con hỗ trợ
 
Tối    
T4 6/11 Sáng - Chào cờ, Phát động nuối heo đất giúp bạn vui xuân
- Từ 04/11 - 09/11: Ôn tập, KTĐK GK 1 (môn Toán + TV khối 4,5)
- 8h10: KTĐK GK 1 TV đọc Khối 4,5
 
Chiều - Thầy Chung nộp danh sách cấp thẻ thư viện đề đ/c truchtt@danang.gov.vn
- GV chuẩn bị bài dạy, tổ con hỗ trợ
 
Tối    
T5 7/11 Sáng - Chào cờ, Phát động nuối heo đất giúp bạn vui xuân
- Từ 04/11 - 09/11: Ôn tập, KTĐK GK 1 (môn Toán + TV khối 4,5)
- 8h10: KTĐK GK 1 TV đọc Khối 4,5
 
Chiều - Thầy Chung nộp danh sách cấp thẻ thư viện đề đ/c truchtt@danang.gov.vn
- GV chuẩn bị bài dạy, tổ con hỗ trợ
 
Tối    
T6 8/11 Sáng - Chào cờ, Phát động nuối heo đất giúp bạn vui xuân
- Từ 04/11 - 09/11: Ôn tập, KTĐK GK 1 (môn Toán + TV khối 4,5)
- 8h10: KTĐK GK 1 TV đọc Khối 4,5
 
Chiều - Thầy Chung nộp danh sách cấp thẻ thư viện đề đ/c truchtt@danang.gov.vn
- GV chuẩn bị bài dạy, tổ con hỗ trợ
 
Tối    
T7 9/11 Sáng - Chào cờ, Phát động nuối heo đất giúp bạn vui xuân
- Từ 04/11 - 09/11: Ôn tập, KTĐK GK 1 (môn Toán + TV khối 4,5)
- 8h10: KTĐK GK 1 TV đọc Khối 4,5
 
Chiều - Thầy Chung nộp danh sách cấp thẻ thư viện đề đ/c truchtt@danang.gov.vn
- GV chuẩn bị bài dạy, tổ con hỗ trợ
 
Tối